تبلیغات
وبلاگ تخصصی مهارت‌های مطالعه و یادگیری

وبلاگ تخصصی مهارت‌های مطالعه و یادگیری
اصول صحیح مطالعه، فنون تندخوانی، تکنیک‎های تقویت حافظه، روش‎های تقویت تمرکز
معرفی روش مطالعه PQ5R‌

همانگونه كه نیل به هر مقصودی در تمامی زمینه‌ها، رعایت اصول و قواعدی را می‌طلبد كه بدون رعایت آن اصول كسب موفقیت و رسیدن به نقطه اوج ممكن نیست در مطالعه نیز مجموعه اصولی وجود دارد كه تحت نام نظام مطالعه، راهنمای فرد برای حركت از مسیرهایی است كه وی را به نقطه اوج بازدهی در مطالعه رهنمون می‌سازد و سبب افزایش یادگیری ، افزایش میزان علاقه به مطالعه، افزایش توان تجزیه و تحلیل، افزایش اطلاعات و كسب قدرت مبتنی بر دانش می‌گردد.

متفكرانی كه به تنظیم قواعد و اصول مطالعه پرداخته‌اند هر یك بر مبنای شیوه‌هایی كه مروج آن بوده‌اند به گونه‌ای خاص مراحل نظام مطالعه را پیشنهاد كرده‌اند كه وجه اشتراك این نظامها بسیار بیشتر و عمیقتر از وجوه افتراق آن‌ها می‌باشد وگوناگونی نظامها  به میزان تأكیداتی است كه در هر نظام بر مراحل مختلف نظامهای مطالعه صورت می‌گیرد. نظامهای مطالعه‌ای كه در سطح جهان مورد عمل قرار می‌گیرد بر اساس حروف اول نام انگلیسی هر یك از مراحل آن تحت عناوین RQRSTC و PQ5R نامیده می‌شود.

ـ مراحل سیستم مطالعه PQ5R عبارتست از Preview ( بررسی اولیه)، Question ( سؤال گذاری)، Read  (مطالعه اصلی ) ، Record (یادداشت كردن)، Recitation ( بازخوانی)، Reflect (امتحان ازخود) ،  Review ( مرور ) .

ـ مراحل سیستم مطالعه  PQRSTC عبارتست از Preview  ( بررسی اولیه)،Question ( سؤال گذاری) ، Read  ( مطالعه اصلی)، Self recitation (بازخوانی ذهنی خود)، Test  (امتحان)، Continuation  ( مطالعه مستمر).

تمایز این نظامها بر حسب میزان تأكید بر هر یك از مراحل وشیوة عمل آن است هر نظامی میزانی از بازدهی را به دنبال دارد بیشترین بازدهی تنها بر مبنای نظام مطالعه برتر حاصل خواهد شد.

نظام مطالعه برتر

مراحل نظام مطالعه برتر در سه بخش پیوسته و ناگسستنی انجام می‌گیرد:

الف ـ  بخش پیش مطالعه :

 به منظور كسب آمادگی برای انجام مطالعه اصلی طراحی گردیده است كه با انجام آن همچون ورزشكاری كه با نرمش و گرم كردن خود امكان بهره‌برداری بهینه از فرصتها را برای خود فراهم می‌كند شرایطی را پدید می‌آورد كه از بروز آفاتی همچون حواس پرتی ـ خستگی ـ بی‌علاقگی ـ عدم درك و . جلوگیری می‌شود و به تقویت عامل دقت و توجه به تمركز حواس دامن می‌زند و زمینه مطلوب برای افزایش یادگیری و بهره‌وری در حین مطالعه اصلی فراهم می‌گردد. مراحلی كه طی این بخش در مدت 2 تا 6 دقیقه  قبل از مطالعه اصلی انجام می‌گیرد دارای ارزش و تأثیرگذاری والایی می‌باشد. عبارتست از:

1 ـ بررسی اجمالی كل كتاب :  هنگامی كه برای اولین بار به كتابی برخورد می‌كنید و قصد مطالعه آن را دارید به بررسی اجمالی آن در مدت 2 1 دقیقه بپردازید هدف از بررسی اجمالی كل كتاب آشنایی مقدماتی و ایجاد ارتباط با كتاب است اوراق كتاب را به سرعت ورق می‌زنیم و تأملی كوتاه بر تصاویر، جداول ، نمودارها و فصل‌های مختلف كتاب می‌كنیم تا اولین نمای كلی از كتاب در ذهنمان جای گیرد همچنین نگاهی گذرا بر فهرست مطالب، مقدمه و پیش گفتار می‌اندازیم و آشنایی مقدماتی با نویسنده و آثار وی برقرار می‌سازیم بدین ترتیب در مدت زمانی كمتر از 2 دقیقه نخستین گامها در ایجاد ارتباط با كتاب برداشته می‌شود.

2 ـ بررسی اجمالی هر فصل: هر زمان كه قصد مطالعه فصلی از كتاب را دارید به بررسی اجمالی آن ( فقط همان فصل نه تمامی فصول كتاب) در مدتی كمتر از 2 دقیقه بپردازید. بررسی اجمالی فصل مورد مطالعه موجب تقویت مبانی آشنایی و ارتباط با آن فصل می‌گردد و انجام مطالعه‌ای دلپذیر را نوید می‌دهد در این بررسی به تأویلی كوتاه بر تصاویر ـ جداول ، نمودارها ، نكات برجسته ـ تیترها ـ تیترهای فرعی ـ تیترهای وسط ـ نتیجه‌گیری و پرسشهای آن فصل می‌پردازیم و ضمناً اطلاع از این امر كه فصل مورد مطالعه چند صفحه دارد و چه مدت صرف مطالعه آن خواهد شد كمك مؤثری برای شروع مطالعه آن فصل خواهد بود.

3 ـ سؤال گذاری: این بخش از مهمترین مراحل كل نظام مطالعه محسوب می‌شود سؤال ، ارتباط مستقیم با خلاقیت و تفكر دارد و محصول ذهنهای خلاق می‌باشد. طرح سؤال در هنگام مطالعه نیز می‌تواند به افزایش یادگیری و بهره‌وری و درك زوایای پیدا وناپیدا بیانجامد. مدت زمانی كه برای طرح سؤال اختصاص می‌یابد یك یا دو دقیقه است و لزومی به نوشتن سؤالات در این مرحله نمی‌باشد برای طرح سؤال می‌توان پرسشهایی را كه در آن فصل نگاشته شده است از نظر گذراند ویا خود مبادرت به طرح سؤال كنیم بدین منظور نگاه به تیترها ـ تیترهای فرعی ونكات برجسته ـ تیترهای وسط ـ تصاویر ـ جداول و نمودارها ، پرسشهای پیشنهادی را به ذهن متبادر می‌سازد.

 ب ـ بخش حین مطالعه:

 هنگامی می‌توان به اجرای مراحل این بخش پرداخت كه مراحل پیش مطالعه طی شده باشد در غیر اینصورت نمی‌توان به كسب بازدهی مطلوب نایل شد، ایــن بخش شــامل 1 ـ مطالعه و یادداشت بــرداری 2 ـ بازنگری و بازخوانی برای رفع اشكال 3 ـ بازیابی و سنجش خود می‌باشد كه به توضیح هر یك خواهیم پرداخت:

1 ـ مطالعه و یادداشت برداری : در این مرحله با سرعتی متناسب با متن به مطالعه می‌پردازیم بخشهای ساده و تكراری و توضیحی را با سرعتی بیشتر و بخشهایی كه سنگین‌تر و حاوی اطلاعات تازه است با سرعتی متعادل‌تر می‌خوانیم. بتدریج كه به خواندن متن ادامه می‌دهیم نكات كلیدی را استخراج می‌كنیم و می‌نویسیم تا جایی كه تمامی شاخه‌های اصلی و نكات مرتبط به آن گنجانده شود این نكات باید بیانگر تمامی متن مورد مطالعه باشد. باید توجه شود كه با كمترین كلمات بتوان مطالب بسیاری را بازیابی كرد. بهترین زمان برای استخراج و نوشتن نكات كلیدی همزمان با مطالعه اصلی است.‌ ثبت نكات كلیدی می‌تواند بلا فاصله پس از درك نكته كلید و یا در پایان خواندن عبارتهای مرتبط با آن و یا در پایان خواندن یك یا چند بند صورت گیرد.

2 ـ بازنگری و بازخوانی برای رفع اشكال: پس از مطالعه متن به بازبینی یادداشتها و بازیابی متن می‌پردازیم چنانچه به نقطه مبهمی برخوردیم به رفع ابهام و اشكال می‌پردازیم.

3 ـ بازیابی و سنجش از خود: در این مرحله به بازیابی و امتحان از خود می‌پردازیم بدین منظور بخشهای مختلف متن را در ذهن خود مرور می‌كنیم و با طرح سؤالاتی از خود در رابطه با مطالب آن از به خاطر سپاری كامل مطالب و ثبت شكل آن در ذهن اطمینان حاصل می‌كنیم.

پ ـ بخش پس از مطالعه:

از مراحل یادآوری و مرور بشمار می‌آید كه در آن حافظه مورد توجه است و كورتكس یا قشر خاكستری مغز فعال می‌گردد. مرحله مرور در چندین نوبت صورت می‌گیرد و اهمیت آن در افزایش زمان پایداری مطالب در حافظه است آنچه در مرحله مرور انجام می‌گیرد به معنای یادگیری مطالب نیست در این مرحله تنها اقدام به مرور و یادآوری مطالب می‌گردد مراحل قبل به خاطر سپاری، محدود به حافظه كوتاه مدت بوده است و برای ثبت و پایداری دائمی مطالب در حافظه، نیاز به انتقال آن مطالب از حافظه كوتاه مدت به حافظه بلند مدت است كه این امر بواسطه مرور انجام می‌پذیرد. به عبارتی دیگر در مرحله یادگیری 90 % كار و انرژی صورت پذیرفته است و یك گام دیگر مانده است تا تمامی آن 100 درصد اطلاعات كسب شده پایدار بماند. اگر در برداشتن این گام آخر سستی كنیم نتیجه آن بر باد رفتن تمامی دستاوردها و زحمات خواهد بود. حافظه كوتاه مدت قادر به نگهداری مطالب بیش از دو روز نمی‌باشد و تنها آن گروه از اطلاعات باقی خواهند ماند كه به صورت ارادی و آگاهانه یا غیر ارادی و ناخودآگاهانه به حافظه بلند مدت انتقال یافته باشد. نخستین مرور ، باید بلافاصله پس از درس باشد، بارهای پسین را می‌توان به اوقات دیگری با زمانهای طولانی، چون یك روز، یك هفته یا یك ماه آینده واگذار كرد.
مطالعه بر مبنای نظام مطالعه برتر برداشتی بیشتر با صرف زمان و انرژی كمتر به همراه دارد و توانی بی‌انتها را به ارمغان می‌آورد و دنیای پرفروغ را در مقابل دیدگانمان هویدا می‌سازد.

 برای دسترسی به مقالات بیشتر و همچنین امکانات آموزشی جدید به سایت مرجع تخصصی مهارت‌های مطالعه و یادگیری مراجعه کنید.

آدرس و لینک سایت

Studypro.ir


برچسب ها: معرفی روش مطالعه PQ5R‌، Stydypro.ir مرجع تخصصی مهارت‌های مطالعه ویادگیری، آموزش تخصصی مهارت‌های مطالعه و یادگیری، کلاس‌های آموزشی شیوه صحیح مطالعه، کلاس‌های آموزشی تندخوانی، کلاس‌های آموزشی تقویت حافظه و تمرکز، تدریس خصوصی شیوه صحیح مطالعه، تدریس خصوصی تندخوانی، تدریس خصوصی تکنیک‌های تقویت حافظه و تمرکز، مقالات شیوه صحیح مطالعه، مقالات تندخوانی، مقالات تکنیک‌های تقویت حافظه و تمرکز، ابزارهای آموزشی شیوه صحیح مطالعه، ابزارهای آموزشی تندخوانی، ابزارهای آموزشی تقویت حافظه و تمرکز، تمرینات کاربردی برای حداکثر سازی سرعت مطالعه، تمرینات کاربردی تقویت حافظه کوتاه و بلند مدت، تمرینات کاربردی تقویت تمرکز، تمرینات کاربردی تقویت هوش، خلاصه نویسی و یادداشت برداری، طرح شبکه‌ای، آموزش تخصصی مهارت‌های تندخوانی، آموزش تخصصی مهارت‌های تقویت حافظه و تمرکز،
[ شنبه 30 شهریور 1392 ] [ 02:33 ب.ظ ] [ حمید محمد پور ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

همه چیز درباره مطالعه و تندخوانی
یک وبلاگ فوق العاده و استثنایی که بسادگی می‎توانید، مقاله،نرم‎افزار، فیلم، عکس، کتاب، پاورپینت، سرگرمی، بازی‎های هوش و تمرکز، آزمون‎های محبوب و مورد علاقه خود در زمینه مهارت‎های مطالعه و یادگیری را مشاهده و دریافت کنید.
نویسندگان
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
ابر برچسب ها
دانلود نرم افزار تندخوانی تمرین تمرکز تست علمی نیمکره های مغزی تست نیمكره چپ یا راست مغز!! روشهای ذهنی دیگر برای بالا بردن تمرکز نرم افزار کاربردی تقویت تمرکز دانلود تندخوانی نرم افزار کلاس‌های آموزشی تقویت حافظه و تمرکز علاقه مند کردن بچه ها به کتاب دانلود تندخوانی تمرینات حافظه تاتات تکنیک‌های تقویت حافظه و تمرکز فراموشی چیست؟ آزمون نیمکره‌های چپ و راست مغز فراموشی به عنوان یک اختلال کلاس‌های آموزشی شیوه صحیح مطالعه مطالعه صحیح محمدپور روش های نظام مطالعه برتر دانلود نرم‎افزار تندخوانی برای انجام آزمون انلاین نیمکره های مغز در اینجا کلیک کنید آموزش تخصصی مهارت‌های مطالعه و یادگیری محمدپور مطالعه صحیح ویژگی های نیمکره های مغز دانلود EYE Q کلاس‌های آموزشی تندخوانی تست فعال بودن نیمكره چپ یا راست مغز!! تقویت حافظه تندخوانی علل فراموشی و درمان آن تست آنلاین نیمکره های مغز بلاگ تخصصی مطالعه و یادگیری علاقه مند کردن بچه ها به کتاب محمدپور وبلاگ تخصصی مطالعه و یادگیری روش های مطالعه نرم افزار تمرکز تاتات آزمون انلاین نیمکره های مغز تدریس خصوصی تندخوانی تنفس صحیح و تاثیر آن بر افزایش تمرکز و مطالعه شناخت و توصیه هایی جهت تقویت نیمکره های مغز Stydypro.ir مرجع تخصصی مهارت‌های مطالعه ویادگیری مطالعه محمدپور دانلود نرم‎افزار تندخوانی EYE Q عوارض و آفت مطالعه مرجع تخصصی مهارت‌های مطالعه و یادگیری دانلود نرم افزار EYE Q نرم افزار تندخوانی و تقویت حافظه تاتات تدریس خصوصی شیوه صحیح مطالعه و تندخوانی تدریس خصوصی شیوه صحیح مطالعه تن آرامی ( ریلکسیشن) قبل از مطالعه نرم افزار کاربردی برای حداکثر سازی سرعت مطالعه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

IranSkin go Up
بک لینک طراحی سایت